My world of money

2015/09/02

Czechoslovakia

Filed under: Czechoslovakia — Tags: , — fiuman @ 19:16

Cehoslovacka

CZECHOSLOVAKIA

Czech rep.

coins: 39

banknotes: 5


Czech rep.

  • Republic of Czechoslovakia 1918-1938, 1945-1960
  • Socialist Republic of Czechoslovakia 1960-1990
  • Federal Republic Czech and Slovakia 1990-1993

*

5 Heler (1953-1955)

1953

Czechoslovakia5heler1953-1955

5 Heller (1962-1976)

1963

Czechoslovakia5heler1962-1976

****

10 Heler (1953-1958)

1956

Czechoslovakia10heler1953-1958

****

10 Heler (1961-1971)

1962, 1963, 1968, 1969, 1971

Czechoslovakia10heler1961-1971

****

10 Heler (1974-1990)

1976, 1977, 1978, 1987

Czechoslovakia10heler1974-1990

****

20 Heler (1921-1938)

1921

Czechoslovakia20heler1921-1938

****

20 Heler (1972-1990)

1972, 1973, 1976, 1977, 1978, 1982

Czechoslovakia20heler1972-1990

****

25 Heller (1962-1964)

1962

Czechoslovakia25heler1962-1964

****

50 Heler (1963-1971)

1964, 1971

Czechoslovakia50heler1963-1971

****

50 Heler (1978-1990)

1979, 1989

Czechoslovakia50heler1978-1990

****

1 Koruna (1922-1938)

1922

Czechoslovakia1koruna1922-1938

****

1 Koruna (1957-1960)

1957

Czechoslovakia1koruna1957-1960

****

1 Koruna (1961-1990)

1962, 1964, 1967, 1969, 1970, 1983

Czechoslovakia1koruna1961-1990

****

2 Korune (1972-1990)

1972, 1973, 1974, 1985

Czechoslovakia2koruna1972-1990

****

5 Koruna (1966-1990)

1969, 1973, 1974

Czechoslovakia5koruna1966-1990

****

BANKNOTES

10 Koruna

04-04-1950

CZECHOSLOVAKIA10KORUN1950AVCZECHOSLOVAKIA10KORUN1950RV

****

10 Korun

1960

CZECHOSLOVAKIA10KORUN1960AVCZECHOSLOVAKIA10KORUN1960RV

****

10 Korun

1986

CZECHOSLOVAKIA10KORUN1986AVCZECHOSLOVAKIA10KORUN1986RV

****

20 Korun

1970

CZECHOSLOVAKIA20KORUN1970AVCZECHOSLOVAKIA20KORUN1970RV

****

100 Korun

1961

CZECHOSLOVAKIA100KORUN1961AVCZECHOSLOVAKI100KORUN1961RV

****

*

*

Advertisements

Create a free website or blog at WordPress.com.